වික්ටර් රත්නායක නම් වූ අසහාය ගායකයා සහා ඉරාජ් නම් වූ සංගීත නපුන්සකයා...

By Maduranga Jayasinghe | September 26, 2017

හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයා අපිව ඇත හැර ගොස් තව නොබෝ දිනකින් වසරක් ගත වනු ඇත. වික්ටර් රත්නායක යනු අමරදේවයන්ගේ අඩුව පිරවීමට දැන් ඉතිරිව ඇති කිහිප දෙනාගෙන් කෙනෙකු බව නොරහසකි. ආදරයෙන් පිරිච්ච හිත් දෙගොඩ තලා යද්දි ආදරයේ උණුසුම දෙගුණ තෙගුණ වී උපරිමයට ගෙනියන්නටත්, ආදර හදවත් කැඩී බිඳී සුනු විසුනු වී ගොස් උන්මත්තකයන්සේ සිටින විටදී, ඒ දුක දෙගුණ තෙගුණ කර විරහවේ උපරිමයට ගෙන යන්නටත් සමත් වූ හෙළ කළා කරුවෙන් සිටී නම්, ඒ එක අතක ඇඟිලි වලින් ගැනිය හැකි තරම් වූ පිරිසකි.

Read More »

W.D.Amaradeva

By Maduranga Jayasinghe | November 30, 2016

"The magic of his voice, the exquisite permutations and combinations of notes that comprise his melodic creations, the pristine perfection of his pitch and his impeccable phrasing added up to make him the greatest of Sri Lanka’s vocal artists" - the founder of Sri Lanka’s modern cinema, Dr Lester James Peris. Should it need any definition for him?

Read More »

Autobiography

By Maduranga Jayasinghe | January 2, 2016

Early Childhood

I was born to the best parents in the world who have guided me and have opened many doors for me. My parents gave me a meaning full name called 'Maduranga' and father to be exact. My father Dr. Premathilake Jayasinghe is an Ayurvedic physician and an astrological consultant by profession. My mother, Wasantha Ranjani is a good housewife. Being only one child in the family, I spent a carefree childhood doing the things I loved the most. I had a dream to be a doctor like my father.

Read More »